Repro

Cours

DateCoursClasseEffectifPolys RVAPagesFaitDistribué
01/09/20TPPSI34Poly TP27OUIOUI
01/09/20SLCI2
Révisions
PSI34Poly PSI30OUIOUI
02/09/20SLCI2
Révisions
MP28Poly MP21OUIOUI
03/09/20IPT1MPSI49Résumé32OUIOUI
Cours 148OUIOUI
Cours 293OUIOUI
Cours 374OUIOUI
TD29OUIOUI
TP65OUIOUI
08/09/20SLCI2
Performances
PSI34Poly PSI139OUIOUI
09/09/20SLCI2
Performances
MP28Poly MP129OUIOUI
12/10/20IPT2PC27Résumé Cours105NONNON
TP TD31NONNON
13/10/20IPT2PSI34Résumé Cours105NONNON
TP TD31NONNON
13/10/20SLCI2
Correction
PSI34Poly40NONNON
14/10/20SLCI2
Correction
MP28Poly40NONNON
03/11/20MECA2
Révisions
PSI34Poly PSI52NONNON
04/11/20BIA
Intro
RAS?0 - Intro5NONNON
04/11/20BIA
Météo
RAS?1 - Météo71NONNON
18/11/20MECA2
Révisions
MP28Poly MP46NONNON
01/12/20MECA2
Cinétique
Dynamique
PSI34Poly PSI125NONNON
02/12/20BIA
Aéro
RAS?2 - Aérodynamique79NONNON
06/01/21BIA
Nav - Reg - Sécu
RAS?3 - Nav - Reg - Sécu135NONNON
06/01/21MECA2
Cinétique
Dynamique
MP28Poly MP112NONNON
02/02/21SLCI2
Linéarisation
Réduction
PSI34Poly PSI68NONNON
02/03/21MECA2
Mécanismes
PSI34Poly PSI100NONNON
03/03/21BIA
Anglais
RAS?6 - Anglais20NONNON
10/03/21BIA
Histoire
RAS?5 - Histoire58NONNON
17/03/21SLCI2
Linéarisation
Réduction
MP28Poly MP50NONNON
31/03/21BIA
Aéronefs
RAS?4 - Aéronefs64NONNON

Evaluations

DateCoursClasseEffectifPolys RVAPagesFait
15/09/20SLCI2
Révisions
PSI34Interro MCC1OUI
16/09/20SLCI2
Révisions
MP28Interro MCC1OUI
25/09/20SI DS1PSI+MP62
29/09/20SLCI2
Performances
PSI34Interro Stab6NON
30/09/20SLCI2
Performances
MP28Interro Stab6NON
13/10/20SI DM1PSI+MP62Sujet12NON
Documents6NON
DR8
En A3
NON
13/10/20SLCI2
Performances
PSI34Interro Prec4NON
14/10/20SLCI2
Performances
MP28Interro Prec4NON
15/10/20IPT1 - INT1MPSI49
03/11/20SLCI2
Performances
PSI34Interro Rap3NON
04/11/20SLCI2
Performances
MP28Interro Rap3NON
06/11/20SI DS2PSI+MP62
10/11/20SLCI2
Correction
PSI34Interro Cor5NON
13/11/20IPT1 DS1MPSI49
18/11/20SLCI2
Correction
MP28Interro Cor5NON
23/11/20IPT1 - INT2MPSI49
23/11/20IPT2 DS1PC27
26/11/20IPT2 DS1PSI34
14/12/20IPT1 - INT3MPSI49
15/12/20SI DM2PSI+MP62Sujet13NON
DR4NON
15/12/20MECA2
Cinétique
Dynamique
PSI34Interro - Inertie4NON
18/12/20SI DS3PSI+MP62
04/01/21Interro 1 - IPT2PC27
05/01/21LFPQ BIA Blanc 1/2RAS?16NON
07/01/21IPT2 - INT1PSI34
11/01/21IPT2 DS2PC27
12/01/21MECA2
Cinétique
Dynamique
PSI34Interro - PFD2NON
14/01/21IPT2 DS2PSI34
18/01/21IPT1 - INT4MPSI24
25
22/01/21SI DS4PSI+MP62
26/01/21MECA2
Cinétique
Dynamique
PSI34Interro - TEC6NON
27/01/21MECA2
Cinétique
Dynamique
MP28Interro - Inertie4NON
09/02/21SI DM3PSI+MP62Sujet17NON
Annexes4NON
DR8
En A3
NON
10/02/21LFP BIA Blanc 1/2RAS?16NON
01/03/21SI DS5 PSI CCBPSI34
01/03/21IPT2 DS3 CCBPSI34
01/03/21IPT1 - INT5MPSI49
01/03/21IPT1 - INT6MPSI49
10/03/21MECA2
Cinétique
Dynamique
MP28Interro - PFD2NON
17/03/21MECA2
Cinétique
Dynamique
MP28Interro - TEC6NON
19/03/21SI DS6SI DS6 PSI/ DS5 MP62
30/03/21MECA2
Mécanismes
PSI34Interro - Méca6NON
14/04/21LFP BIA Blanc 2/2RAS?16NON
03/05/21IPT1 - INT7MPSI49
11/05/21LFPQ BIA Blanc 2/2RAS?16NON
05/06/21IPT1 DS4MPSI49
14/06/21IPT1 - INT8MPSI49